Majątek

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu prowadzi działalność w oparciu o majątek trwały w postaci gruntów, budynków i obiektów inżynieryjnych, lokomotyw spalinowych, wagonów, wózków wagonowych, maszyn i urządzeń, wniesionych do Spółki przez właśiciela w formie aportu o wartości 37 461 000,00 zł.

Aktywa trwałe w oparciu o Sprawozdanie finansowe za 2018 rok:

I. Wartości niematerialne i prawne — 2 487 813,20
II. Rzeczowe aktywa trwate, w tym:

1. grunty — 18 168 574,74
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej — 324 266 170.37
3. urządzenia techniczne i maszyny — 16 832 560, 23
4. środki transportu — 177 046 337,97
5. inne środki trwałe — 1 153 146,12
Razem - 539 954 602,63

Źródło: Sprawozdanie finansowe za 2018 rok